Ogólne warunki reklamy on-line

Niniejsze ogólne warunki a propos reklamy on-line regulują relacje umowne między reklamodawcą a Business Coaching Sosnowski & Weber (dalej zwanym „wydawcą”) dotyczące zleceń reklamowych na stronach web wydawcy.

Za « zlecenie reklamowe » uważa się zamówienie ze strony reklamodawcy na wstawienie jednego lub więcej nośników reklamowych na stronach web wydawcy.

 

Reklamodawca :

Każdy reklamodawca jest odpowiedzialny za zawartość proponowanych ogłoszeń i za poszanowanie obowiązującego ustawodastwa szwajcarskiego, za przestrzeganie niniejszych Warunków Ogólnych, porządku publicznego i zasad moralnych.

Umowa na wstawienie ogłoszenia jest uważana za zawartą w momencie kiedy reklamodawca prześle do Business Coaching S&W zamówienie na publikację ogłoszenia.

Wcześniejsze rozwiązanie umowy nie zwalnia reklamodawcy od uiszenia opłaty za ogłoszenia i/lub reklamy, które zostały już opublikowane.

Reklamodawca upoważnia wydawcę, aż do momentu odwołania upoważnienia, do umieszania nośników reklamowych na wszystkich serwisach on-line lub na ich publikację w jakikolwiek inny sposób.

Zamówienia, aż do ich odwołania, są traktowane jako zamówienia gotowe do publikacji i będą się pojawiać z częstotliwością ustaloną przez reklamodawcę. Do reklamodawcy należy również wprowadzenie poprawek lub zatrzymanie ogłoszeń już opublikowanych.

Konsultacja i /lub wstawienie ogłoszeń cyfrowych oznacza pełną i bezwarunkową akceptację całości niniejszych Warunków Ogólnych.

Reklamodawca akceptuje przechowywanie ogłoszeń w elektronicznych bazach danych wydawcy w celu ich obsługiwania.

Reklamodawca może cofnąć zgodę w każdym momencie.

Reklamodawca przyznaje rówież, że zawartość ogłoszenia, zwłaszcza dane osobowe, są również dostępne w krajach nie mających ustawodastwa równoważnego z przepisami szwajcarskimi i że poufność, integralność, autentyczność i dostępność danej zawartości nie mogą zostać zagwarantowane.

Wydawca :

Wydawca ma prawo wymagać zmian w zawartości proponowanego ogłoszenia lub odmówić jego przyjęcia bez wskazania powodów.

Zamówienia, zmiany lub informacje o zawieszeniu zleceń reklamowych muszą być przekazane w formie pisemnej. W ramach niniejszych Warunków Ogólnych, e-maile wysyłane na adres: info@sowebusiness.ch spełniają oczywiście wymóg formy pisemnej. Umowę uważa się za zawartą, z wyjątkiem indywidualnych i innych ustaleń, w momencie kiedy reklamodawca prześle do wydawcy ofertę pisemnej umowy, przekazując mu również podpisany formularz zamówienia i tekst ogłoszenia, a ten zaakceptuje zlecenie reklamowe przez wysłanie pisemnego potwierdzenia mailem.

Jeżeli chodzi o artykuły sponsorowane: będziemy pobierać opłaty za prace związane z przygotowaniem artykułu sponsorowanego nie opublikowanego. Nowe rozpowszechnienie podlega warunkom i cenie obowiązującej w danym momencie, które to są publikowane na stronach web wydawcy. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy pojawiąjące się w momencie przekazywania zamówień, zmian i zawieszenia zleceń reklamowych.

Cena ogłoszenia zależy od obowiązujących stawek w momencie składania zamówienia.

Płatności dokonuje się przed rozpoczęciem rozpowszechniania reklamy na nasze konto:

Postfinance : Konto 14-537959-6

Business Coaching Sosnowski&Weber à Lausanne

Iban : CH15 0900 0000 1453 7959 6

Swift (bic) : POFICHBEXXX

Życzenia co do lokalizacji nie będą brane pod uwagę. Wydawca zastrzega sobie prawo do zmiany lokalizacji nośników reklamowych ze względów technicznych, bez uprzedniego poinformowania o tym reklamodawcy.

Wskazówki dotyczące układu na stronie mogą być wzięte pod uwagę w miarę możliwości technicznych. Nośniki reklamowe muszą być rozpoznawalne same w sobie przez czytelników i wyróżniać się od części redakcyjnej przez ich odpowiedni układ na stronie i ich organizację.

Wydawca nie może być odpowiedzialny w żadnym przypadku za szkody pośrednie lub bezpośrednie wynikłe z zakupienia produktów lub zawarcia transakcji na usługi reklamowane w ogłoszeniu. Ponadto, reklamodawca zobowiązuje się ponieść wszelkie koszty, sądowe lub pozasądowe związane z roszczeniami osób trzecich.

Prawo mające zastosowanie i jurysdykcja

W przypadku sporu, niniejsze Warunki Ogólne, jak i wskazane w nich załączniki, są uważane za bazę prawną.

Niniejsze Warunki Ogólne są regluwane obowiązującym prawem szwajcarskim, z wyłączeniem wszystkich innych przepisów.

 Jurysdykcja znajduje się w Lozanie